Matica crnogorska
O matici > Zakon
 

ZAKON O MATICI CRNOGORSKOJ

Član 1.

Matica crnogorska (u daljem tekstu: Matica ), osnovana 1993. godine na Cetinju, nastavlja da ostvaruje svoje programske ciljeve i da vrši djelatnost od javnog interesa u skladu sa ovim zakonom, kao samostalna organizacija u oblasti kulture.

Član 2.

Matica afirmiše državotvornu kulturu i nacionalni identitet crnogorskog naroda i obavlja aktivnosti kojima se promoviše i razvija multietnički karakter Crne Gore.

Član 3.

Matica je autonomna u obavljanju svoje djelatnosti u skladu sa ovim zakonom.

Maticom upravljaju njeni članovi preko organa upravljanja.

Član 4.

Matica ima svojstvo pravnog lica.
Sjedište Matice je u Podgorici.

Član 5.

Rad Matice je javan.

Član 6.

Matica ima Statut.

Statutom se uređuje: unutrašnja organizacija, prava i obaveze članova, organi upravljanja, kao i druga pitanja koja su od značaja za rad i djelovanje Matice.

Član 7.

Matica, radi ostvarivanja svojih programskih ciljeva, obavlja sljedeće djelatnosti:

 • razvija vrijednosti multietničkog i multikulturalnog demokratskog društva;
 • učvršćuje i razvija nacionalni i kulturni identitet Crnogoraca;
 • afirmiše nacionalni i kulturni identitet drugih naroda koji žive u Crnoj Gori;
 • utemeljuje i podstiče veze crnogorske dijaspore sa Crnom Gorom;
 • proučava i afirmiše istorijsko-kulturnu baštinu Crne Gore;
 • popularizuje istorijske i savremene vrijednosti koje su od vitalnog značaja za identitet i kulturni prosperitet Crne Gore;
 • organizuje javne tribine i predavanja u cilju snaženja demokratskog kulturnog i multinacionalnog identiteta Crne Gore;
 • obavlja izdavačku djelatnost koja je u funkciji postavljenih programskih ciljeva;
 • razvija unutrašnju organizaciju i širi članstvo u cilju afirmacije svojih programskih ciljeva i snaženja javnog uticaja;
 • sarađuje sa domaćim i stranim institucijama iz oblasti kulture, nauke i umjetnosti;
 • vrši druge poslove u skladu sa svojim statutom, programima i planovima rada.

 

Član 8.

Matica se finansira iz budžeta Crne Gore, donacija, poklona, članarine i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 9.

Crna Gora obezbjeđuje prostorne i materijalne uslove za rad Matice.

Sredstva za rad Matice, u cilju finansiranja njenih programskih aktivnosti i rada stručne službe, obezbjeđuju se iz budžeta Crne Gore.

Član 10.

Za obavljanje stručnih, tehničkih, administrativnih i drugih poslova Matica obrazuje stručnu službu.

Na akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u stručnoj službi Matice saglasnost daje Vlada Crne Gore.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore."

SU-SK Broj 01-89/13-05
Podgorica, 18.marta 2008.godine

 

Skupština Crne Gore

Predśednik,

Ranko Krivokapić, s.r.

 

 

 
 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: [email protected]