Matica crnogorska
Aktivnosti > Saopštenja > 03.02.2010.
 
< Saopštenja
02.07.2010.
Saopštenje za javnost

Matica crnogorska je u okviru tekućih programskih aktivnosti, u junu mjesecu, realizovala prvo temeljito istraživanje javnog mnjenja na temu identitetskih stavova građana Crne Gore. Istraživanje je obuhvatilo reprezentativan sociološki i metodološki uzorak na državnom nivou i bilo je fokusirano na relevantne aspekte savremenog crnogorskog identiteta. U okviru istraživanja ispitivani su stavovi građana prema državnom identitetu, patriotizmu, naciji i nacionalizmu, multikulturalnosti, jeziku, religioznosti, vjeroispovijesti i institucionalnoj zaštiti nacionalnog i kulturnog identiteta. Istraživanje je sprovedeno uz profesionalnu i tehničku pomoć CEDEM-a.
Matica crnogorska namjerava da temeljito analizira kulturne, sociološke, psihološke  i političke aspekte dobijenih rezultata i da u narednom broju časopisa „Matica“, uz odgovarajući stručni komentar, objelodani cjelinu obavljenog istraživanja koje je obuhvatilo upitnik sa blizu četrdeset pitanja. U međuvremenu Upravni odbor Matice je odlučio da objavi nekoliko odgovora koji u ovom trenutku mogu biti nesumnjiv predmet interesovanja crnogorske javnosti.

Prilog: Odgovori na dio pitanja >>>

 

 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: maticacg@t-com.me